ICPEPA-9 Awards
Congratulation!
1. ICPEPA-9 Outstanding Student Oral Paper Award
Tetsuya Shimogaki Tu-O-8
Masuhiro Miyasaka We-O-4
Shuhei Yada We-O-172. ICPEPA-9 Outstanding Student Poster Paper Award
Daiki Sugo Tu-P-12
Yusuke Yamanaka Tu-P-17
Kazuki Sakuma Tu-P-18